ÜLDISED MÜÜGI TINGIMUSED, kehtivad 12.11.2021

Töökoht

Sellel veebisaidil toimuvat müüki reguleerivad järgmised müügitingimused „https://www.gemimarket.it” (veebisait). Müüja on Gemi Elettronica Srl, asukohaga Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT , MI Kaubanduskoda - 2114222, KMKR number IT01765660764, aktsiakapital 80 000,00 € täielikult tasutud (müüja).

Artikkel 1. Kohaldamisala

1.1 Müük veebisaidil kujutab endast kaugmüügilepingut, mida reguleerib 6. septembri 2005. aasta seadusandliku dekreedi I peatüki III jaotis (jaotis 45 jj), nr 206 (itaalia keel). Tarbijaseadustik) ja 9. aprilli 2003. aasta seadusandliku dekreediga nr 70 elektroonilise kaubanduse kohta.

1.2 Müügi üldtingimused kehtivad kogu müüja poolt veebisaidil töödeldava müügi kohta. Tingimuste arvutamisel võetakse arvesse ainult tööpäevi ja välja arvatud laupäevad, pühapäevad ja pühad.

1.3 Üldisi müügitingimusi saab igal ajal muuta ja/või muuta. Võimalikud muudatused ja/või uued tingimused hakkavad kehtima alates nende veebisaidil avaldamise kuupäevast. Sel põhjusel palutakse kasutajatel enne tellimuse esitamist regulaarselt veebisaiti külastada, et lugeda üldiste müügitingimuste uusimat versiooni.

1.4 Kehtivad müügi üldtingimused on need, mis kehtivad ostutellimuse esitamise kuupäeval.

1.5 Käesolevad müügi üldtingimused ei reguleeri toodete müüki ja/või teenuste osutamist muude isikute poolt peale müüja, Saadaval veebisaidil linkide, bännerite või hüperlinkide kaudu. Enne nende osapooltega äritehingute tegemist peab kasutaja tutvuma nende müügitingimustega. Müüja ei vastuta nende poolte teenuste osutamise ja/või toodete müügi eest. Müüja ei teosta nende linkide kaudu ligipääsetavate veebisaitide kontrolli ja/või seiret. Müüja ei vastuta nende veebisaitide sisu ega nende veebisaitide võimalike vigade ja/või väljajätmiste ja/või juriidiliste rikkumiste eest.

1.6 Kasutaja lugeb hoolikalt läbi käesolevad üldtingimused ja Müük ja kogu muu teave, mida müüja veebisaidil ka ostuprotsessi ajal esitab.

1.7 Ostutellimuse esitamine tähendab käesolevate müügi üldtingimustega nõustumist.

Artikkel 2. Veebisaidi kaudu ostmine

2.1 Veebisaidi kaudu ostmine on lubatud kasutajal, kes

 • on veebisaidi registreeritud kasutaja < /li>
 • toimib nii tarbija kui ka kauplejana. Vastavalt artikli 3 lõikele I, lett. Tarbijaseadustiku punktis a) määratletakse tarbijana füüsiline isik, kes tegutseb eesmärkidel, mis ei ole seotud mis tahes äri-, kaubandus-, kutse- või käsitöötegevusega, mida ta võib läbi viia. Vastavalt artikli 3 lõikele I, lett. c) tarbijaseadustiku definitsiooni kohaselt on kaupleja füüsiline isik, kes tegutseb oma äri-, kaubandus-, kutse- või käsitöötegevusega seotud eesmärkidel.

2.2. tellimuste puhul, mis on ostude koguse ja/või sageduse osas ebanormaalsed, jätab müüja endale õiguse võtta kõik vajalikud meetmed eeskirjade eiramise peatamiseks.

2.3 Müüja jätab endale õiguse keelduda või tühistada esitatud tellimused:

 • kasutaja, kellega müüja vaidleb
 • kasutaja, kes on rikkunud käesolevaid üldisi müügitingimusi.
 • kasutaja poolt, kes on saatnud valesid, mittetäielikke või muul viisil ebatäpseid isikuandmeid või kes ei ole saatnud Müüjale nõutud dokumente

Artikkel 3. Veebilehel registreerimine

3.1 Veebilehel registreerumiseks peab kasutaja täitma registreerimisvormi, sisestades järgmised andmed:

 • nimi
 • perekonnanimi
 • e-post
 • aadress
 • telefon
 • codice fiscale.

3.2 Kasutaja kohustub viivitamatult teavitama Müüjat, kui tal on kahtlusi või kui tal tekib on teadlik nimetatud andmete ebaseaduslikust kasutamisest või avalikustamisest.

3.3 Kasutaja garanteerib käesolevaga, et veebisaidi registreerimisprotseduuri käigus esitatud isikuandmed on täielikud ja tõesed ning kohustub hüvitama müüjale kahju igasuguse eest. kahjud, kahjud ja/või kohustused, mis tulenevad ja/või mis tahes viisil seotud sellega, et kasutaja rikub veebisaidil registreerimist või registreerimisvolituste säilitamist käsitlevaid sätteid.

Artikkel 4. Nõutav teave Lepingu sõlmimine

4.1 Vastavalt 9. aprilli 2003. aasta seadusandlikule dekreedile nr 70 elektroonilise kaubanduse kohta teatab müüja käesolevaga kasutajale, et:

 • sõlmimaks Ostulepingu veebilehel, peab kasutaja täitma elektroonilises vormingus tellimisvormi ja saatma selle Müüjale elektrooniliselt, järgides Veebilehel aeg-ajalt ilmuvaid juhiseid;
 • leping on sõlmitud; kui tellimusvorm jõuab Müüja serverisse
 • pärast tellimusvormi esitamist saadab müüja kasutajale antud e-posti aadressile tellimuse kinnituse, mis sisaldab järgmist:
  • ostukirjeldused
  • asjakohane hind
  • tähis makseviisi kohta
  • tähis tarnekulude kohta
  • tähis tarnekuludest ja võimalikest lisakuludest.

Artikkel 5. Toote saadavus

5.1 Toote saadavust jälgitakse ja ajakohastatakse pidevalt. Sellegipoolest, kuna veebisaiti võivad samaaegselt külastada erinevad kasutajad, on võimalik, et mitu kasutajat ostab sama toote korraga. Sellistel juhtudel võib toode näida saadaolevana lühikest aega, isegi kui see on tegelikult otsas või hetkeliselt kättesaamatu, kuna laovarude täiendamine on vajalik.

5.2 Veebisait sisaldab teavet iga toote saadavuse kohta. Toode.

5.3 Kui toode ei ole ülalnimetatud põhjustel või muudel juhtudel ootamatult kättesaamatu, ilma et see piiraks kasutaja muid seaduslikke õigusi, eriti neid, mis on sätestatud IV raamatu II jaotises Itaalia tsiviilseadustiku XIV peatükk, teavitab müüja sellest viivitamatult kasutajat. Seetõttu on kasutajal õigus leping tarbijaseadustiku artikli 61 lõigete 4 ja 5 alusel lõpetada.

5.4 Alternatiivselt ja ilma tema õigusi piiramata võib kasutaja nõustuda:

 • tarneperioodi pikendamine
 • samaväärse või kõrgema väärtusega toode (antud juhul vahe tasumisel ja kasutaja selgesõnalisel nõusolekul)
 • allahindlusvautšer, mis kulub saidil ostude tegemiseks. Müüja annab aeg-ajalt teada allahindlusvautšeri summa, aegumiskuupäeva ja piirangud.

5.5 Kui soovitakse Toodete ostu eest tasutud summa tagastamist kui osutus hiljem kättesaamatuks, tagastab müüja raha maksimaalselt 10 päeva jooksul.

5.6 Kui kasutaja kasutab õigust leping lõpetada vastavalt tarbijaseadustiku artikli 61 lõigetele 4 ja 5, ostu-müügileping lõpeb. Kui tasumisele kuuluv kogusumma – toote hind, kohaletoimetamistasud (kui need on kohaldatavad) ja muud tellimusest tulenevad lisakulud (kogusumma) – on juba tasutud, tagastab müüja kogusumma. Tasumisele kuuluv summa vastavalt artiklile „Veebisaidi kaudu tehtud ostude makseviisid”.

Art. 6. Tooteleht

6.1 Iga tootega on kaasas toote teabeleht, mis illustreerib selle põhiomadusi (tooteleht). Veebisaidil olevad pildid ja kirjeldused taasesitavad Toodete omadusi võimalikult tõetruult. Toodete värvid võivad aga tegelikest erineda tulenevalt arvutisüsteemide või nende vaatamiseks kasutatud arvutite seadistustest. Lisaks võivad tootelehel olevad Toote kujutised erineda suuruselt või seoses lisatoodetega. Neid kujutisi tuleb seega mõista ligikaudsetena ja need viitavad üldtunnustatud taluvuslävedele. Kauba müügilepingu puhul võetakse võrdlusaluseks toote kirjeldus kasutaja poolt edastatud tellimisvormis.

Artikkel 7. Hinnad

7.1 Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

7.2 Müüja jätab endale õiguse hinda igal ajal ilma ette teatamata muuta, võttes arvesse, et kasutajalt võetav hind on see, mis on märgitud Veebisait tellimuse esitamise ajal ning kõikumised (suurenemine või vähenemine) ei registreerita pärast tellimuse edastamist.

7.3 Saatmiskulud, kui neid on, on tellimuses selgelt ja eraldi märgitud vormil, enne kui kasutaja jätkab sama edastamist.

Artikkel 8. Ostutellimused

8.1 Müüja tarnib Tooted alles pärast kogusumma eduka tasumise kinnituse saamist. Kasutamise tõttu. Toodete omandiõigus läheb Teile üle kohaletoimetamise hetkel, mille all mõistetakse Toote vedajale üleandmise aega. Kõik toote(de) kaotsimineku või kahjustamise risk, mida ei saa omistada müüjale, läheb üle kasutajale, kui viimane või kasutaja määratud kolmas isik, kes ei ole kuller, saab toote(d) sisuliselt enda valdusesse. .

Teie valitud teenust osutatakse alles pärast kogu võlgnetava summa tasumist. Müüja jätab endale õiguse teenust mitte osutada, kui pärast ostutellimuse esitamist selgub, et te pole tasunud kogu võlgnetavat summat või osa sellest.

8.2 Ostuleping lõpetatakse võlgnetava kogusumma tasumata jätmise korral. Kui teiega ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti, tühistatakse tellimus vastavalt.

8.3 Ostutellimuse saatmiseks on vaja läbi lugeda ja kinnitada käesolevad müügi üldtingimused, klõpsates vastavat kasti ostuprotsessi lehekülgi. Kui neid üldisi müügitingimusi ei aktsepteerita, muutub sellel veebisaidil ostude sooritamine võimatuks.

Artikkel 9. Veebisaidi kaudu tehtud ostude makseviisid

9.1 Makse Veebisaidi saab teha:

 • Maksekaardid
 • PayPal
 • Sularahas kättetoimetamise teel
 • Pangaülekanne.

9.2 Müüja aktsepteerib järgmisi krediitkaarte:

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • PostePay
 • American Express

Makse tehakse alles pärast seda, kui (i) teie maksmiseks kasutatud maksekaardi andmed on kinnitatud ja (ii) kasutatud maksekaardi väljaandja olete väljastanud maksekorralduse autoriseerimise.

Vastavalt direktiivile 2015/2366/ (EL) siseturu makseteenuste kohta (PSD2) teavitatakse kasutajat, et tal võidakse nõuda ostu sooritamist protsessi, täites autentimiskriteeriumid, mida nõuab veebimaksetehingu haldamise eest vastutav makseasutus. Autentimiskriteeriumid viitavad kasutaja identiteedile (selle kriteeriumi täitmiseks peab kasutaja olema ostutehingu sooritamise ajal Veebilehel registreeritud) ja kontekstipõhisele teadmisele makseasutuse edastatud autentimiskoodist (Strong Customer Authentication). Selle protseduuri täitmata jätmine võib muuta veebisaidil ostu lõpuleviimise võimatuks.

Maksekaardi konfidentsiaalsed andmed (kaardi number, omanik, aegumiskuupäev, turvakood) krüpteeritakse ja edastatakse otse kaardile asjakohane makseasutus ilma Müüja kasutatavate serverite kaudu. Seetõttu ei ole müüjal kunagi juurdepääsu teie toodete eest tasumiseks kasutatud maksekaardi andmetele ega salvesta neid.

Tasutava kogusumma tasumine toimub alles tellimuse edastamise ajal. .

9.3 Mis puudutab PayPali makseid, siis kasutaja suunatakse veebilehele www.paypal.com, kus ta sooritab makse PayPali poolt reguleeritud ettenähtud korras ja tingimuste alusel. kasutaja ja PayPali vahel kokkulepitud leping. PayPali veebisaidile sisestatud andmeid töötleb otse PayPal ja neid ei saadeta Müüjale ega jagata temaga. Seega ei saa müüja teada ega mingil viisil meelde jätta kasutaja PayPali kontoga seotud krediitkaardi andmeid ega selle kontoga seotud mis tahes muu makseviisi andmeid.

Kui makse on PayPali kaudu tasutud kogusumma võtab PayPal kasutaja kontolt samaaegselt veebilepingu sõlmimisega. Lepingu ülesütlemisel või muul raha tagastamise korral mistahes põhjusel kantakse kasutajale makstav tagasimakse summa kasutaja PayPali kontole. Selle kontoga seotud maksevahendil summa krediteerimise tähtaeg sõltub eranditult PayPalist ja pangasüsteemist. Kui kreeditkorraldus on nimetatud konto kasuks vormistatud, ei vastuta müüja kasutajale tagasimakse krediteerimisel tekkinud viivituste või tegematajätmiste eest. Kõik nende üldiste müügitingimuste alusel tehtavad tagasimaksed tehakse kasutaja PayPali kontole.

9.4 Kui valite maksevahendiks kohaletoimetamise, teavitab müüja teid et saadetise eest tuleb tasuda lisatasu 5,90 € või Veebilehel näidatud erinev summa. Kui valite tasumise sularahas kohaletoimetamise teel, peab Teil olema Toodete üleandmise ajal ostutellimusel märgitud summas sularaha (kuna kuller ei ole volitatud tšekke vastu võtma ega raha vahetusraha andma): selle puudumisel , loetakse ostuleping Itaalia tsiviilseadustiku artikli 1456 kohaselt ja selle kohaldamisel lõpetatuks. Teid teavitatakse lepingu lõpetamisest ja sellest tulenevalt tellimuse tühistamisest. Kõik nende müügi üldtingimuste kohaselt tehtavad tagasimaksed tehakse pangaülekandega teie esitatud pangaandmetele.

9.5 Kui otsustate maksta pangaülekandega, siis pärast tellimuse kättesaamist Müüja teatab kasutajale e-posti teel pangarekvisiidid ja ülekande tegemise tähtaja. E-kiri võib sisaldada soovi saata e-kirjaga ülekande kviitung või selle kinnitus.

Pangaülekandega tasumise korral kulgeb toote(te) tarnetähtaeg alates müüja poolt pangaülekande laekumise kuupäev või kuupäevast, mil pangaülekanne on müüja kasuks tellitud, olenevalt sellest, kumb saabub varem.

Kui ei ole kokku lepitud teisiti, on teenused antakse alles pärast tasumisele kuuluva kogusumma pangaülekandega laekumist.

Kasutaja peab määrama:

 • ostutellimuse viitenumbri
 • ostutellimuse kuupäev.

Pärast tellimuse esitamist peate tasuma 7 tööpäeva jooksul. Selle täitmata jätmine toob kaasa lepingu automaatse lõpetamise järgmise 3 tööpäeva jooksul.

Art. 10. Toote kohaletoimetamine

10.1 Tarnepiirangud puuduvad, välja arvatud veebisaidil ja/või tootelehel märgitud juhtudel.

10.2 Toote kohaletoimetamise kulud, mis võib varieeruda olenevalt kasutaja valitud kohaletoimetamise protseduurist ja mis tahes muud võimalikud kulud, kannab kasutaja, välja arvatud juhul, kui tootelehel või muudes osades, kus seda teatatakse, on märgitud teisiti.

10.3 Tooted tarnitakse 3 päeva jooksul alates tellimuse kättesaamisest ja igal juhul 30 päeva jooksul alates lepingu sõlmimise päevast.

10.4 Teil palutakse kinnitada tarnitud Toote tingimused. Ilma et see piiraks asjaolu, et toote kaotsimineku või kahjustamise risk müüjast mittesõltuvatel põhjustel läheb üle, kui teie või teie määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, võtab Toote füüsiliselt enda valdusesse, Müüja soovitab Teil kontrollida saabunud Toodete arvu ja seda, et pakend oleks terve, kahjustamata, mitte märg ega muul viisil muutunud, ka sulgemismaterjalides; Samuti soovitab Müüja Teil märkida vedaja veodokumendile kõik kõrvalekalded, võttes sel juhul paki vastu broneeringuga. Juhul, kui pakendil on ilmseid võltsimise või muutmise märke, on soovitatav sellest koheselt Müüjat teavitada. Igal juhul kehtib taganemisõigus (kui toote puhul on olemas) ja seaduslik vastavusgarantii.

Artikkel 11. Taganemisõigus

11.1 Kasutaja – kes tegutseb tarbijal - on õigus taganeda Toote kauba müügilepingust põhjust avaldamata ning ilma käesolevas artiklis nimetatust erinevat lisakulu ja -kulusid tekitamata neljateistkümne kalendripäeva jooksul (Taganemisõigus). Taganemisperiood (taganemisperiood) aegub 14 päeva pärast:

a ühe tootetellimuse korral alates päevast, mil kasutaja või kasutaja määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, saab materjali valdusse. toote kohta;

b. eraldi tarnetega Mitmiktellimuse korral päevast, mil kasutaja või kasutaja määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, saab viimasena tarnitud Toote materiaalsesse valdusesse; või

c. erinevatest partiidest või mitmest tükist koosneva Toote kohaletoimetamisega seotud tellimuse korral alates päevast, mil viimase partii või viimase tüki saab teie või teie poolt valitud vedajast erinev kolmas isik füüsiliselt oma valdusse. .

11.2 Taganemisõiguse kasutamiseks peab kasutaja teavitama müüjat enne taganemisperioodi lõppu oma otsusest taganeda.

11.3 Olete kasutanud oma taganemisõigust. Taganemisõigus taganemisperioodi jooksul, kui olete vastava teate saatnud enne taganemisperioodi lõppu. Seda suhtlust tuleb edastada järgmistel viisidel:

E-post: [email protected]

< p>Tarbija peab taganemisõiguse kasutamisega seotud suhtluse jaoks hankima püsivad salvestusvahendid, kuna selle õiguse kasutamise kohta enne taganemistähtaja möödumist on tõendamiskohustus kasutajal.

11.4 Taganemisõiguse kasutamise korral peab kasutaja pärast õiguse teostamist korraldama toodete tagastamise müüjale põhjendamatu viivituseta, kuid igal juhul enne 14 kalendripäeva, arvates kauba tagastamise kuupäevast. kasutaja on Müüjat teavitanud oma otsusest lepingust taganeda. Tähtaega peetakse kinni, kui kasutaja annab Toote(d) enne eelnevalt nimetatud 14-päevase perioodi möödumist üle Müüja poolt määratud kullerile või lähtuvalt asjakohastest asjaoludest valitud kullerile (Retun Term). Toode tuleb nõuetekohaselt kaitstud ja pakendatud ning originaalpakendis (võimalusel) tagastada järgmisele aadressile (originaalpakend on alati vajalik, kui sellele on trükitud toodete seerianumbrid):

Gemi Elettronica

Contrada Piano Mulino, Lotto A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

11.5 Toote tagastamise kulu (sh tollimaksud) kannab kasutaja ja tagastamine toimub nende vastutusel.

11.6 Kui kasutaja lepingust taganeb, tagastab müüja kasutaja poolt Toote eest tasutud kogusumma, sealhulgas kohaletoimetamise kulud, viivitamata ja hiljemalt 14. päeva jooksul alates päevast, mil Müüjat teavitati kasutaja otsusest lepingust taganeda. Tagasimakse tehakse kasutades sama makseviisi, mida kasutati algse tehingu puhul. Juhul, kui kasutaja on Tooted tagastanud enda valitud vedajat kasutades ja oma kulul, võib müüja peatada hüvitise maksmise kuni toodete kättesaamiseni või kuni tõendate, et olete Tooted tagasi saatnud, olenevalt sellest, kumb on varasem. p>

11.7 Kasutaja vastutab ainult selle kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud Toote omadustest ja toote toimimise kindlakstegemiseks vajalikust erinevast kasutusest. Toodet tuleb igal juhul hoida, käsitseda ja kontrollida tavapärase hoolsusega ning tagastada tervena, kõigist osadest terviklik, täielikult töökorras, peab sisaldama ka kõiki tarvikuid ja illustreerivaid voldikuid, etikette ja pitserit, kui see on olemas. Tootele, terve ja rikkumata ning täiesti sobiv kasutamiseks, milleks see on ette nähtud, ning kulumis- või mustusejälgedeta. Taganemisavaldus kehtib Tootele tervikuna. Selles mõttes ei saa seda kasutada ainult toote teatud osade ja/või tarvikute puhul (mis ei esinda ega ole autonoomsed tooted).

11.8 Kui toote väärtus on vähenenud kauba käitlemisel muul viisil kui see, mis on vajalik Toote olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks, jätab müüja endale õiguse arvata tagastatavast summast maha selle väärtuse vähenemisega võrdne summa. Ettevõte teavitab Teid asjaolust ja sellest tulenevast vähendatud tagasimakse summast toote kättesaamisel. Kui tagasimakse on juba tasutud, edastab Ettevõte toote väärtuse vähenemise tõttu kasutaja poolt tasumisele kuuluva summa tasumiseks pangarekvisiidid.

11.9 Juhul, kui taganemine on toimunud ei ole teostatud kooskõlas kehtivate õigusaktide sätetega, ei too see kaasa lepingu lõpetamist ega loo sellest tulenevalt õigust hüvitisele. Müüja teatab kasutajale, et lükkab Kauba vastuvõtmisest taganemisavalduse tagasi. Kui Toode on juba müüjale tagasi jõudnud, jääb see müüjale kasutaja käsutusse järeletoomiseks, mis tuleb tasuda ja kasutaja vastutusel.

11.10. mitmest tellimusest osalise taganemise korral arvutatakse kasutaja kasuks hüvitamisele kuuluv tarnekulude summa proportsionaalselt taganemisele kuuluva Toote väärtusega. Näiteks on kasutaja esitanud 200,00 euro suuruse tellimuse, mis sisaldab kahte toodet, millest esimene on väärtusega 50,00 eurot ja teine ​​väärtusega 150,00 eurot ning tagastades toote väärtusega 150,00 eurot, hüvitatakse kasutajale võrdne summa. kuni 75% kantud tarnekuludest. Igal juhul ei ületa tagastamisele kuuluv tarnekulud kunagi seda, mida kasutaja tegelikult maksis.

Artikkel 12. Vastavuse õiguslik garantii

Kõik veebisaidil müüdavad tooted on kaetud seadusliku vastavusgarantiiga, mis on sätestatud tarbijaseadustiku seadusandliku dekreedi nr 128-135 artiklites 128-135 (juriidiline garantii).

Kellele see kehtib

Õigusaktid Garantii kehtib tarbijatele. Seetõttu kehtib see ainult kasutajatele, kes on veebisaidilt ostnud muul eesmärgil kui ettevõtlus-, äri-, käsitöö- või kutsetegevuseks.

Kui see kehtib

Müüja vastutab à- tarbijale mittevastavuse eest, mis oli toote üleandmise ajal ja mis ilmnes kahe aasta jooksul pärast tarnimist. Mittevastavusest tuleb müüjat teavitada kahe kuu jooksul alates selle avastamise kuupäevast ja garantiist ilmajäämise eest.

Kui ei ole tõestatud vastupidist, ilmneb mittevastavus kuue kuu jooksul. alates toote tarnekuupäevast eeldatakse, et need on olemas alates viimasest, välja arvatud juhul, kui see eeldus on vastuolus toote olemuse või mittevastavuse olemusega. Alates seitsmendast kuust pärast toote tarnimist on tarbijal kohustus tõendada, et mittevastavus oli olemas juba toote üleandmise ajal.

Seadusliku garantii eeliseks peate seega esitama tõendi kauba ostmise ja tarnimise kuupäeva kohta. Seetõttu on ostu tõendamiseks soovitatav säilitada Müüja saadetud arve, samuti veodokument või muu ostukuupäeva tõendav dokument (nt krediitkaardi väljavõte või pangaväljavõte). ) ja tarnekuupäeva.

Lepingu lõpetamise korral tagastab Müüja tarbijale kogu tasutud summa, mis koosneb Toote ostuhinnast, saatmiskuludest ja muudest lisakuludest. Hinna alandamise korral tagastab Müüja tarbijaga eelnevalt kokku lepitud alanduse summa. Tagasimakse või hinnaalanduse summa krediteeritakse tarbija poolt ostu sooritamiseks kasutatud vahendite või makselahenduste arvele.

Müüja ei vastuta mittenõuetekohasest kahjust tulenevate kahjude eest. Toote kasutamise või ettenägematute asjaolude või vääramatu jõu tõttu tekkinud kahjustuse korral.

Kui sooritasite ostu „professionaalina” vastavalt tarbijaseadustiku sätetele, siis käesoleva artikli eelmised lõigud artikkel ei kehti. Art. Itaalia tsiviilseadustiku artikkel 1490.

Artikkel 13. Tootja tavagarantii

13.1 Veebisaidil müüdavatele toodetele võib vastavalt nende olemusele kehtida standardgarantii, mille on välja andnud tootja (tavaline garantii). Kasutaja saab oma garantiiõigust kinnitada ainult tootja juures. Kestus, ulatus (kaasa arvatud geograafiline ulatus), tingimused ja protseduurid, kaetavate kahjustuste/defektide liigid ja tüüpgarantii piirangud määratakse iga tootja enda poolt ja need on märgitud toote pakendil olevas nn garantiitunnistuses. Standardgarantii on olemuselt valikuline ega lisa, asenda, piira, piira ega tühista juriidilist garantiid.

Artikkel 14. Kohaldatav seadus ja jurisdiktsioon; vaidluste kohtuväline lahendamine – alternatiivne vaidluste lahendamine / vaidluste veebipõhine lahendamine

14.1 Teie ja müüja vahel sõlmitud ostulepingutele kohaldatakse Itaalia seadusi. Regulaarsete Itaalia mitteresidentide kasutajate suhtes kohaldatakse võimaluse korral soodsamaid ja kohustuslikke sätteid, mis on sätestatud selle riigi seadustes, kus nad on alaliselt elanud, ning eelkõige seoses taganemisõiguse kasutamise tähtajaga. tagastama Tooted juhul, kui kasutaja soovib seda õigust kasutada, selle õiguse edastamise viisidele ja formaalsustele ning seaduslikule vastavuse garantiile.

14.2 Kui olete „tarbija“ , kõigi käesolevate müügi üldtingimuste kohaldamist, täitmist ja tõlgendamist puudutavate vaidluste puhul on teie elukoha või elukoha valinud kohus. Kui olete "kaupleja" mis tahes vaidluses, mis on seotud selle dokumendi kohaldamise, täitmise ja tõlgendamisega, on ainupädev kohus, kus vastavalt ülaltoodud artikli 1 sätetele on müüja registrijärgne asukoht.

< p>14.3 Vastavalt artiklile 141-sexies, koma 3 6. septembri 2005. aasta seadusandlik dekreet N. 206 (Tarbijaseadustik), teavitab müüja kasutajat kui lõpptarbijat, keda artikli 3 koma 1, let. a) tarbijaseadustiku, et juhul, kui ta on esitanud kaebuse otse Müüjale, mille tulemusena ei olnud võimalik tekkinud vaidlust lahendada, edastab müüja Alternatiivi korraldamise kohta teabe. Vaidluste lahendamine käesolevate müügi üldtingimuste kohaselt sõlmitud lepingust tulenevate kohustustega seotud vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks (ADR organisatsioonid, nagu on märgitud tarbijaseadustiku artiklis 141-bis ja järgnevates), täpsustades ka, kas soovib neid organisatsioone vaidluse lahendamiseks kasutada või mitte.

14.4 Lisaks teavitab müüja teid kui tarbijat, kellele artikli 3 koma 1 all on märgitud. a) tarbijavaidluste lahendamise Euroopa platvorm (ODR-platvorm). Tarbija saab veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi sirvida järgmisel lingil: http://ec.europa.eu /consumers/odr/; ODR-platvormi kaudu näeb tarbija vaidluste kohtuvälise lahendamise organisatsioonide loendit, leiab lingi, mis suunab igale veebisaidile ja alustab on-line-menetlust temaga seotud vaidluste lahendamiseks.

14.5 Mis iganes see ka poleks. on tarbimissuhetega seotud vaidluste kohtuvälise lahendamise tulemus tarbijaseadustiku V osa jaotises II-bis sätestatud menetluste kaudu, igal juhul on tarbijal alati õigus pöörduda kohtusse. pöörduda pädeva kohtu poole.

14.6 Käesolevate üldiste müügitingimuste kohaldamise, täitmise ja tõlgendamisega seotud vaidluste korral võib kasutaja, kes elab mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis peale Itaalia samuti juurdepääs Euroopa menetlusele, mis on kehtestatud nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 861/2007 väikeste nõuete jaoks, tingimusel, et vaidluse väärtus ei ületa 2000 eurot, ilma intresside, õiguste ja kuludeta. Määruse tekstiga saab tutvuda veebilehel www.eur-lex.europa.eu.

Artikkel 15. Klienditeenindus ja kaebused

Te võite küsida teavet, saata teateid, paluda abi või esitada kaebusi võttes ühendust Müüja klienditeenindusega järgmiselt:

 • e-posti teel, kirjutades: [email protected]
 • telefoni teel, helistades: +39 02 87165556.

Müüja tegeleb kaebustega, vastates 3 päeva jooksul pärast nende kättesaamist.